Regulamin z dnia 6 października 2017 r. sprzedaży towarów w sklepie internetowym BMB

§ 1
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w sklepie „Części do zabudowy samochodów BMB” (dalej zwanym „Sklepem” lub „Sprzedającym”), w sieci internet pod adresem http://sklep.bmb.net.pl.
2. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest spółka pod firmą „BMB” sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 11a, 20-209 Lublin, KRS 0000294923, REGON 060310484, NIP 9462541723.
3. Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego jak i osoba nie będąca konsumentem.

§ 2
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów wyłącznie w Sklepie prowadzonym w sieci internet pod adresem wskazanym w par. 1 ust. 1. Sprzedający może prowadzić sprzedaż towarów w inny sposób, także poprzez inne sklepy lub internetowe platformy sprzedażowe. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do sprzedaży towarów przez Sprzedającego poza Sklepem prowadzonym poza adresem wskazanym w par. 1 ust. 1.
2. Sprzedający podaje cenę towaru w złotych oraz w wartościach brutto (z wliczonym podatkiem VAT). W obrocie z osobami nie będącymi konsumentami Sprzedający może podać cenę w wartościach netto.
3. Podana cena towaru nie obejmuje kosztu dostawy towaru do Kupującego, które są kalkulowane na podstawie poniesionych kosztów dostarczenia towarów do Kupującego. Informacje o kosztach przesyłki podane są każdorazowo przy opisie towaru.
4. Sprzedający ma obowiązek dostarczać towar wolny od wad.

§ 3
1. Użytkownikiem Sklepu może być każda osoba fizyczna, po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji w systemie Sklepu.
2. Rejestracja w systemie Sklepu następuje poprzez podanie przez Kupującego imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej. W celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów, w szczególności w celu realizacji zamówień, udokumentowania sprzedaży oraz dostawy towarów, Sprzedający może przetwarzać inne dane osobowe podane przez Kupującego, w szczególności:
1) imię i nazwisko lub nazwę firmy, 2) adres zamieszkania lub siedzibę, 3) numer NIP, 4) adres dostawy, 5) numer telefonu.
3. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe podane przez Kupującego wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów, w tym umowy sprzedaży, a w szczególności:
1) udokumentowania sprzedaży w sposób przewidziany przepisami prawa, 2) dostawy towarów w sposób i na adres wskazany przez Kupującego, 3) obsługi zwrotów oraz reklamacji.
4. Sprzedający przetwarza podane przez Kupującego dane osobowe w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych, a także ich poprawiania oraz zwrócenia się z żądaniem ich usunięcia.
5. Sprzedający nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych innym administratorom danych, z wyjątkiem sytuacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zobowiązania.
6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne, jednak jest wymagane dla prawidłowego wykonania zawartej umowy.
7. Sprzedający może prowadzić sprzedaż na rzecz Kupujących bez konieczności uprzedniej rejestracji. W takim przypadku postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 4
1. Informacje podane w Sklepie na Karcie produktu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc. Żadna z informacji podanych w Sklepie przez Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Wyrażone przez Sprzedającego zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:
1) rodzaj towaru, 2) krótki opis towaru, 3) cenę towaru wraz ze wskazaniem opłaty za dostawę, 4) przewidywany czas dostawy towaru.
3. Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności Sklepu (dodając do „koszyka” i zatwierdzając zamówione towary w koszyku).
4. Składając ofertę Kupujący podaje dane i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, a w szczególności:
1) imię i nazwisko, 2) adres dostawy, 3) sposób dostawy, 4) sposób płatności, 5) numer telefonu, 6) dane do faktury, jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę.

§ 5
1. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oferty potwierdza Kupującemu jej przyjęcie, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego.
2. Sprzedający może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.
3. Po przyjęciu oferty przez Sprzedającego Kupujący dokonuje płatności ceny za towar oraz dostawę przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze 47 12 40 2470 1111 0010 3073 6684 .
4. Dostawa towarów następuje:
1) przesyłką kurierską za pośrednictwem DPD polska sp. z o.o., 2) transportem własnym Sprzedającego, w sposób i na warunkach szczegółowo określonych w zaproszeniu do składania ofert,
5. Sprzedający pobiera następujące opłaty za dostawę towarów:
1) przesyłką kurierską – maksymalna masa paczki 60 kg, 2) transport własny sprzedającego.

§ 6
1. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do:
1) odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od zamówienia w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości,
2) odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny oraz opłaty za dostawę. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części,
2. Niezależnie od postanowień ust. 1, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedawca może, za zgodą Kupującego będącego konsumentem, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie. Kupujący ma prawo zwrócić dostarczony w ten sposób towar na koszt Sprzedającego, z zachowaniem 14-dniowego terminu.

§ 7
1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego będącego konsumentem odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeśli towar (rzecz) jest niezgodny z umową, a w szczególności:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, 2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, 3) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, 4) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty wydania towaru Kupującemu.
3. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
4. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej, niż przed upływem 2-letniego okresu wskazanego w ust. 2 powyżej.

§ 8
1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych dla Kupującego niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedający albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

2. Jednakże Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
3. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada towaru jest nieistotna.
4. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, dostarcza wadliwy towar do Sklepu na koszt Sprzedającego.

§ 9 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Kupujący może żądać:
1) zwrotu kosztów zawarcia umowy, 2) zwrotu kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, 3) zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów,
przy czym skorzystanie z powyższych możliwości nie uchybia uprawnieniu do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
3. Jeśli Kupujący odstępuje od umowy sprzedaży, powinien w szczególności:
1) zwrócić produkt Sprzedającemu, 2) wskazać podstawę niezgodności towaru z umową.

§ 10
1. Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Kupujący odstępuje od zawartej umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, a w szczególności:
1) na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, 2) drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, 3) przez złożenie oświadczenia poprzez stronę internetową przedsiębiorcy.
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę w sposób określony w par. 5 ust. 1 regulaminu, oferta przestaje wiązać.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący będący konsumentem, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego będącego konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Zważywszy, że Sprzedający poinformował Kupującego będącego konsumentem o prawie do odstąpienia od zawartej umowie, a także sposobie i terminach odstąpienia, Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

§ 11
Sprzedający informuje Kupującego będącego konsumentem, że określone w par. 10 regulaminu prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz towar przygotowany według specyfikacji Kupującego, w szczególności w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


§ 12
1. W przypadku umów sprzedaży zawartych z Kupującymi nie będącymi konsumentami par. 7-11 Regulaminu nie mają zastosowania.
2. W zakresie nieuregulowanym w par. 7-9 Regulaminu odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad towarów w przypadku umów, w których Kupującym jest osoba nie będąca konsumentem, określają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13
1. Warunki gwarancji, której udziela producent, importer lub inny gwarant nie będący Sprzedającym, określa gwarant w dokumencie gwarancyjnym.
2. Sprzedający informuje Kupującego o warunkach gwarancji udzielonej przez gwaranta przy opisie towaru.
3. Sprzedający wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny otrzymany od gwaranta wraz z towarem.

§ 14
1. Każdy użytkownik Sklepu może wnieść do Sprzedającego reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową, a w szczególności:
1) dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży, 2) sposobem dostarczenia towaru, 3) nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu, 4) opisem produktów.
2. Reklamacja może być wniesiona:
1) pisemnie, na adres Sprzedającego, 2) za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.
3. Sprzedający rozpatruje reklamację i informuje użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.
4. Kupujący może odwołać się od niekorzystnego rozpatrzenia reklamacji:
1) poprzez ponowne wniesienie reklamacji do Sprzedającego, 2) w sposób określony w par. 17.

§ 15
1. Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:
1) Kupujący powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym, 2) korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową: Firefox, MS Internet Explorer, Opera, Chrome, 3) przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.
2. Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klientów, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców.
3. Sprzedający oświadcza, że w ramach systemu Sklepu przetwarza następujące dane eksploatacyjne użytkowników serwisu internetowego w ramach którego prowadzony jest Sklep:
1) adres IP, 2) wersja przeglądarki, 3) rodzaj przeglądarki, 4) host, 5) system operacyjny.
§ 16
Sprzedający oświadcza, że:
1) nie poddał się kodeksowi dobrych praktyk określonych w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, 2) Kupujący nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek zakupów w Sklepie.

§ 17
1. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne właściwe:
1) ze względu na stosowne przepisy kodeksu postępowania cywilnego – w przypadku umów zawartych z konsumentami, 2) ze względu na siedzibę Sprzedającego – w przypadku umów zawartych z Kupującymi nie będącymi konsumentami.
2. Kupujący będący konsumentem może, niezależnie od postanowień ust. 1, skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów. Sprzedający oświadcza, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38c, 20-601 Lublin, http://www.ihlublin.pl/

§ 18
1. Sprzedający może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w sklepie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Kupujących.
2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:
1) zmianę przepisów prawa, 2) rozszerzenie funkcjonalności Sklepu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez Sprzedającego, 3) zmianę sposobu świadczenia usług.
2. O zmianie regulaminu Sprzedający informuje Kupujących poprzez informację na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Kupujący ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.

§ 19
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się następujące przepisy:
1) kodeks cywilny, w szczególności w części dotyczącej sprzedaży, 2) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

§ 20
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 października 2017 r.